PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Návštěvník fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem, jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje PLNÝ SOUHLAS.

 1. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného, podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. ZAKAZUJE se vstup do prostoru fitness bez řádně zaplaceného vstupného .

 1. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho komplexu nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem ( celkové vyšetření, činnost srdce atd. ) . Za zdravotní stav cvičenců nenese fitness centrum žádnou zodpovědnost. Při provozování sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků komplexu.

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinnen používat sportovní oděv a obuv . Při posilováním na přístrojích používat ručník a vše po sobě uklidit a vydezinfikovat. ÚKLIDU PROSÍM VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST !

 1. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení.

 1. Veškeré svršky je každý povinnen uložit do šatních skříněk. Do fitness vstupovat v řádném cvičebním úboru. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatních skříněk při odchodu mimo prostory fitness.Při odchodu také šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. V případě ztráty nebo poškození zámku je návštěvník povinnen uhradit částku 100 Kč .

 1. V případě zjištění jakéhokoliv poškození přístroje (činek, strojů) nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci hotelu Svět.

 1. V případě NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ v prostorách fitness centra nebo vůči personálu má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, a to bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra .

 1. V posilovně je ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT práškové magnesium. Povoleno je pouze v tekutém stavu za podmínky řádného uklídu po úkonu.

 1. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci hotelu Svět.

 1. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je Vaší povinností, sami si zavolat policii k sepsání protokolu . Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

 1. Ve fitness centru je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

 1. Prostory fitness jsou monitorovány kamerovým systémem.

 1. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

 1. Do fitness centra platí zákaz vstupu se zvířaty.

 1. CVIČENEC MUSÍ DOSÁHNOUT VĚKU MINIMÁLNĚ 18 LET ! Je-li mladší, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let nebo za souhlasu provozovatele. Tato osoba potom přebírá plnou zodpovědnost za nezletilého.

Dne 1.11.2022                                                                                                                                               Odpovědná osoba - Jan Bouda