OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obsah :


Obecná ustanovení

Objednávka

Kupní cena, daňový doklad

Garance vrácení peněz

Odpovědnost

Ochrana osobních údajů

Jednorázová platba

Závěrečná ustanovení


1. OBECNÁ USTANOVENÍ


1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je Jan Bouda - Sádecká 471 - Lomnice nad Lužnicí IČ:07561997 - DIČ:CZ9108271469 zapsaný v obchodním rejstříku a na straně druhé je kupující.


Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.


1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek:

www.fitnessnakrajisveta.cz

jsou permanentky do fitness centra FITNESS NA KRAJI SVĚTA


1.3 Je zakázáno poskytování produktu třetí osobě bez souhlasu autora.2. OBJEDNÁVKA


2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.fitnessnakrajisveta.cz . Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím těchto webových stránek.


2. 2 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.


2. 3 Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí.


3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD


3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové stránce objednávky najdete všechny ceny služeb.


3.2 Faktura

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu.


3.3 Možnost platby


Platba se provádí pomocí platební karty.


Platba převodem


QR KOD3.4 Forma platby


- u jednorázových produktů jednorázově


- u opakovaných produktů trvalým příkazem


3.5 Dodací podmínky

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem další instrukce.


4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ


4.1 Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.


4.2 Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání permanentky, má kupující právo v případě nespokojenosti s poskytovanými službami odstoupit do 14 dnů od uskutečnění objednávky.

Odstoupení může nakupující provést odesláním mailu na kondicni@trenerprotebe.cz.


5. ODPOVĚDNOST


5.1 Odpovědnost za obsah webu


Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


6.1 Prohlášení prodávajícího


Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.


Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.


6.2 Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.


6.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit zasláním e-mailu na adresu prodávajícího.


7. OPAKOVANÁ PLATBA


7.1 Při vzniku opakované platby kupující souhlasí :


- se založením a parametry opakované platby

- s uložením platebních údajů na straně platební brány PAYS

7.2 Parametry opakované platby


a) důvod založení opakované platby : platba za permanentku do FITNESS NA KRAJI SVĚTA

b) maximální částka opakované platby činí 800 Kč měsíčně

c) částka platby je fixní

d) částka se strhává každý kalendářní měsíc v den zakoupení první permanentky

e) pro změnu nastavení platby je zřízena e-mailová adresa kondicni@trenerprotebe.cz

7.3 Zákazník má právo být informován alespoň 7 pracovních dní předem

a) před strhnutím následující platby

b) pokud skončila perioda, po kterou měl službu zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba

c) pokud dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb


7.4 Po odsouhlasení vziku opakované platby bude zákazníkovi do 2 dnů potvrzeno, že platba byla skutečně založena.


7.4 S údaji platební karty PAYS se nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2020. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.fitnessnakrajisveta.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.